مهدی سرابندی               

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری زهک

شماره تماس دفتر:05432614551